Google Analytics 4 Segment Yapısı

Google Analytics 4 segment yapılarını üç farklı parametrede sunmaktadır ; Kullanıcı (user) , Oturum(session) ve etkinlik(event) Segmentleri. Bir önceki Google Analytics versiyonlarında (Universal ), bizlere 2 farklı segment imkanı sunuluyordu ; kullanıcı(user) ve oturum(session) segmentleri. Böylelikle Etkinlik (Event) Segmentinin Google Analytics 4 ile birlikte yeni bir özellik olarak sunulduğunu da görmüş oluyoruz.

  • Kullanıcı Segmentleri: Kullanıcıların belirli kriterleri karşılaması durumunda tüm etkinliklerini içerecek bir segmenttir.
  • Oturum Segmentleri: tüm etkinlikleri içerecek, ancak yalnızca kriterlere uyan oturumları içerecektir.
  • Etkinlik egmentleri: sadece kriterleri karşılayan belirli event ‘leri gösterecek
Google Analytics 4 Segment Oluşturma seçeneği

Segment çeşitlerini daha derinleştirmek gerekirse ;

Diyelim ki web sitemizde iki session yapmış bir kullanıcımız var. İlk session iki page_view olayı ve bir tıklamadan(click) ve İkinci session da : bir page_view, bir add_to_cart(sepete ekleme), bir ödemeden(checkout) oluşsun.

Bizde sitemizi incelerken ;

Bir kullanıcının add_to_cart yaptığı (veya başka bir deyişle, sepete en az bir ürün eklediği) bir Kullanıcı segmenti (User Segment )oluşturalım.

Kullanıcı (User) Segmenti :

6 etkinliğin de bu segmente dahil olmasını bekleriz. Çünkü bu kullanıcı en az bir add_to_cart olayının gereksinimini karşılıyor. Segmentin, kullanıcının seçilen tarih aralığındaki tüm etkinliklerini içereceği anlamına gelir.

Google Analytics 4 içerisinden bir görünüm :

Bir sonraki segment yapısına bakalım ;

Oturum (Session) Segmenti:

Etkinlik adının add_to_cart olduğu bir oturum segmenti oluşturalım. Bu segmente dahil olacak veriler ise ; “en az bir add_to_cart etkinliğinin gerçekleştiği tüm oturumların” verileri olacaktır.

Bu sefer sadece 2.oturumun (Session ) datasının geldiği göreceğiz, çünkü sadece o oturumda bir add_to_cart olayı var. İlk seans olmadığı için bu segmente olmasını beklemeyiz.

Etkinlik (Event) Segmenti:

Event adının add_to_cart olduğu bir segment oluşturursak, bu yalnızca ölçütlerle eşleşen event ‘leri dahil edileceği anlamına gelir.

Bir önceki session segmentinde, yine de page_view veya checkout gibi başka olayları verimize dahil ediyorduk(2. oturumun bir parçası oldukları için). Ancak Etkinlik (Event) segmentinde yalnızca spesifik segment almış olacağız , add_to_cart ve başka bir etkinlik dahil edilmeyecektir.

Özet olarak ;

Kullanıcı segmentleri, kriterlere uyan tüm kullanıcı verilerini içerir.
Oturum segmentleri, kriterleri karşılayan belirli oturumların verilerini içerir.
Olay segmentleri, yalnızca kriterleri karşılayan belirli olayları içerir.

Örnek olarak GA 4 üzerinde bir segment raporları oluşturma aşamalarına bakalım .

Rapordaki ana koşul ;

Tablet üzerinden 5 defadan fazla ,markanın websitesini ziyaret eden kullanıcıların tüm kullanıcılarla karşılaştırmasını analiz edelim.

Segment Overlap rapor:

Bu rapor yapısı en fazla üç kullanıcı segmentini karşılaştırma , bunların nasıl örtüştüğünü ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu görmenize olanak tanır.

Buradaki raporda segment koşullarının :

Page_view = ürün sayfası

More than (5) = 5 defadan fazla page_view

Country=İstanbul

Tüm kullanıcı ve,

Tablet platformundan giren kullanıcılar olduğunu görmekteyiz.

Alt kırılımlı Segment Overlap rapor:

Aşağıda da görüleceği üzere Breakdown ,kırılım ekleyerek aslında bu event ‘ler bazında detay şeklinde raporlama yaparak inceleyebiliriz.

Universal Analytics ve GA4 segmentleri arasındaki farklar

  1. Universal Analytics’te segment ve/veya kullanıcı segmentleri oluşturabilirken. GA4, kullanıcı, oturum ve olay(etkinlik) segmentleri oluşturmanıza olanak tanır.
  2. Universal Analytics’te GA4 mülkleri için geçerli olmayan bazı sınırlar vardır.
  3. GA4'te segmentlerden kitleler oluşturabiliyoruz. Ayrıca Universal Analytics’teki segmentlerden yeniden hedefleme kitleleri de oluşturabilirsiniz.
  4. Universal’da segment incelediğimiz tüm raporlara uygulanırken. Google Analytics 4 ‘te sadece hedef rapora Segmenti uygulatabiliyor olacağız.

--

--

--

Boun MSC.- Metu / Digital Services Growth & Data Analyst @Turkcell for more; https://www.linkedin.com/in/mehmetemrecetiner

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emre Çetiner

Emre Çetiner

Boun MSC.- Metu / Digital Services Growth & Data Analyst @Turkcell for more; https://www.linkedin.com/in/mehmetemrecetiner

More from Medium

Attendance manager app (Redesign)-Increasing the customer acquisition rate.

Why Blockchain is the Future of Data Management

How to set confidence level for the new Play Store experiments?

2021 — Sample PRD: AI application to predict banking customer churn